Կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոն

Մեր գործառույթներն են մշակել մանկավարժական աշխատողների աշխատանքի արդյունավետությունը բարձրացնող ռազմավարություններ, մեթոդներ, գործիքներ և դրանց կիրառման ուղեցույցներ, աջակցել մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստումների իրականացման պահանջների և վերապատրաստման ծրագրերի չափանիշների մշակմանը, սովորողների մասնագիտական կողմնորոշման գործընթացներին և ծրագրերին։ Կազմակերպել կրթական գործընթացի մասնակիցների մասնագիտական կարողությունների զարգացման միջոցառումներ, դասագրքերի, ձեռնարկների և այլ ուսումնական նյութերի փորձաքննությունը, աջակցել դասագրքերի ընտրության և փորձարկման գործընթացներին։

logo
Մեր նպատակն է

Խթանել կրթության ոլորտի զարգացումը և արդիականացումը՝ ի նպաստ սովորողների որակյալ կրթության ապահովմանը, առողջության և սոցիալական պաշտպանվածության բարելավմանը, մրցունակ անձի, ակտիվ քաղաքացու ձևավորմանը և կրթական մասնագիտական ներուժի զարգացմանը:

Մեր խնդիրն է

Աջակցել Հայաստանի Հանրապետությունում կրթության ոլորտի բովանդակային, կազմակերպական, կառուցվածքային և միջավայրային կատարելագործման, գիտահետազոտական, մեթոդական և փորձարարական սպասարկման, փորձագիտական երաշխավորման և գնահատման, մասնագետների և ղեկավար կադրերի մասնագիտական զարգացման ապահովմանը։

Մանկավարժական գրականություն

Մանկավարժությունը անընդհատ զարգացող գիտություն։ Մենք հետևում ենք այդ զարգացումներին և մանկավարժական աշխատողներին ենք տրամադրում մեթոդական գրականություն։

Վերապատրաստումներ

Մանկավարժական աշխատողները կարիք ունեն շարունակական վերապատրաստումների։ Մենք ապահովում ենք բոլոր մանկավարժական աշխատողներին առկա և հեռավար վերապատրաստումներին մասնակցելու հնարավորություն։

Կրթական նորարարությունների և հետազոտության վարչություն

Կրթության նորարարությունների և հետազոտությունների վարչությունը հանդիսանում է նոր գիտելիքների կենտրոն հանրակրթության բոլոր դերակատարների համար՝ ապահովելով ռեսուրսների, կապերի և հնարավորությունների հոսք:

Ուսումնական հաստատության զարգացման կառավարման բաժին
  Մշակում է
 • դպրոցի կառավարման մոդելներ,
 • ուսումնական հաստատությունում ուսումնական գործընթացի պլանավորման և իրականացման մեթոդական ուղեցույցներ,
 • ներդպրոցական վերահսկողության ռազմավարություններ,
 • դպրոցի գործունեության իրավական փաստաթղթերի լրամշակման առաջարկություններ,
 • դպրոցի կառուցվածքը, ընթացիկ աշխատանքները նկարագրող մեթոդական ուղեցույցներ:
Կրթական նորարարությունների բաժին
  Ուսումնասիրում է
 • կրթության համաշխարհային զարգացումները և նորարական մոտեցումները, ներդնում ուսումնական հաստատություններում,
 • ուսումնական հաստատություններում իրականացվող նորարարական ծրագրերը, իրականացնում նախագծերի մշտադիտարկում և գնահատում։
  Մշակում է
 • սովորողների մասնագիտական կողմնորոշման գործընթացների մեթոդաբանություն և ծրագրեր,
 • մասնագիտական կրթության և ուսուցման ոլորտի գրավչության բարձրացմանը նպաստող միջոցառումներ։
Կրթության ոլորտի հետազոտությունների բաժին
  Ուսումնասիրում է
 • կրթության համակարգը,
 • կրթության որակի, սովորողների անձնային աճի, արժեհամակարգի ձևավորման և բնականոն զարգացման վրա կրթական ծրագրերի բովանդակության և ծավալի ազդեցությունը,
 • սոցիալ-հոգեբանական և ֆիզիկական միջավայրը։

Կրթության բովանդակության մշակման վարչություն

Կրթության բովանդակության մշակման վարչությունը ուսումնական հաստատությունների ուսուցիչներից և դաստիարակներից մինչև ծնողներ, յուրաքանչյուր երեխայի ներուժը բացահայտելու և սովորելու մղման բանալին է: Մենք աջակցում ենք բոլոր մանկավարժներին սովորեցնելու երեխաներին՝ տրամադրելով լավագույն կրթական ռեսուրսներ, որոնք կօգտագործվեն տանը, դպրոցում և ամենուր:

Չափորոշչի լրամշակման և զարգացման բաժին
  Իրականացնում է
 • ՀՊՉ կարողունակությունների լրամշակում,
 • ՀՊՉ և առարկայական չափորոշիչներում վերջնարդյունքերի լրամշակում,
 • ՀՊՉ հենքային ուսումնական պլանի հիման վրա օրինակելի պլանների նախագծերի մշակում,
 • այլընտրանքային ուսումնական պլանի մշակման մեթոդական ուղեցույցների մշակում:
Ուսումնական բնագավառների մշակման և զարգացման բաժին
  Մշակում է
 • բնագավառի օրինակելի առարկայացանկի ձևավորման մեթոդներ,
 • բնագավառի օրինակելի առարկայացանկի ձևավորման ուղեցույցներ,
 • առարկայի ծրագրի վերջնարդյունքներին առարկայի բովանդակության համապատասխանության գնահատման մեթոդներ,
 • բնագավառի պահանջների կատարումն ապահովող դասավանդման մեթոդներ,
Գնահատման մշակման և զարգացման բաժին
  Մշակում է
 • Գնահատման մեթոդաբանություն և համապատասխան գործիքներ,
 • ոչ ֆորմալ և ինֆորմալ կրթության արդյունքների ճանաչման համակարգի նախագիծ
 • ներքին գնահատման սկզբունքներ և իրականացնում է արդյունքների վերլուծություն:

Վերապատրաստման ծրագրերի մշակման և արդյունավետության գնահատման բաժինը ձգտում է ապահովել բարձր որակի վերապատրաստումների հասանելիությունը բոլոր մանկավարժների համար։

Վերապատրաստման ծրագրերի մշակման և արդյունավետության գնահատման բաժին
  Մշակում է
 • մանկավարժական աշխատողների ուսուցման և ինքնուսուցման մեթոդներ,
 • մանկավարժական աշխատողների ընթացիկ և արտահերթ ատեստավորման վերապատրաստումների ծրագրերի նախագծեր,
 • մանկավարժական աշխատողների մասնագիտական զարգացման դասընթացներ,
 • դպրոցի վարչական աշխատողների վերապատրաստումների ծրագրերի նախագծեր,
 • դպրոցի կառավարման և ղեկավարման հմտությունների զարգացման նպատակով վերապատրաստումների պլաններ,
 • դպրոցի վարչական աշխատողների մասնագիտական զարգացման դասընթացներ: